Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

01lut/16

Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów kotłów gazowych i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i pojemności o wypełnianiu określonych nakazów w zakresie efektywności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy zasadnicze zakresy: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek dołączania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i obowiązek udostępniania informacji technicznych produktu (karty produktu).
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg przekazywania wraz z urządzeniem kart precyzujących klasę energetyczną. Podstawą tego przepisu jest umożliwienie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie jednolitych, prostych i obrazowych dla niego parametrów. Etykieta jest znormalizowana, dokładnie opisana i pokazująca szczegółowo wskazane wiadomości. Winna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak też w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających cenę oraz zużycie energii. Dodatkowo powinna być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania pomieszczeń dla przykładowego typu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie określone i odniesione do liczonej, odrębnie dla wybranego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa również nakłada wymóg na produkujących i importujących, którzy są zobowiązani do oferowanego sprzętu dołączyć etykietę z klasą energetyczną sprzętu oraz inną – dla kompletu tzw. karta kompletu. Służy ona do wyliczenia wydajności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać utworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący ma obowiązek dostarczyć podstawowe etykiety dla własnych przedstawicieli tak, by mieli możliwość tworzyć indywidualne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).